Algemene Voorwaarden NationaleVacaturebank.nl


Algemene Voorwaarden NationaleVacaturebank.nl


Download als PDF

ALGEMENE VOORWAARDEN VNU VACATURE MEDIA B.V.
december 2012

1 TOEPASSELIJKHEID

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding en offerte van VNU Vacature Media B.V., gevestigd en kantoorhoudende te (1033 SN) Amsterdam aan de mt Lincolnweg 40, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Amsterdam onder nummer 34265814, of haar Groepsmaatschappijen (hierna te noemen: ‘VNU Vacature Media’), iedere opdracht van Opdrachtgever, iedere Opdrachtbevestiging en iedere overeenkomst tussen VNU Vacature Media en een Opdrachtgever met betrekking tot het plaatsen van Advertenties in de Media, het verstrekken van CV Database Toegang, het verlenen van de CV Service of het verzorgen van een Target Mailing (hierna te noemen: de "Overeenkomst"), alsook op overige werkzaamheden en diensten die in dat kader door VNU Vacature Media worden uitgevoerd. De algemene voorwaarden maken integraal onderdeel uit van de Overeenkomst.

1.2 VNU Vacature Media B.V. kan (mede) namens haar Groepsmaatschappijen optreden. Indien een aanbieding, offerte, opdracht, Opdrachtbevestiging of Overeenkomst tussen VNU Vacature Media B.V. en een Opdrachtgever betrekking heeft op het plaatsen van Advertenties in de Media van een Groepsmaatschappij van VNU Vacature Media B.V., kan Opdrachtgever de daarmee samenhangende verplichtingen en deze algemene voorwaarden slechts bij VNU Vacature Media B.V. en niet bij de betreffende Groepsmaatschappij afdwingen.

1.3 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle Media, tenzij in een artikel(lid) specifiek wordt verwezen naar Print Media of Online Media, in welk geval het desbetreffende artikel(lid) alleen op de desbetreffende soort van toepassing is.

1.4 Opdrachtgever aanvaardt de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever of een derde zijn niet van toepassing, en de toepasselijkheid daarvan wordt door VNU Vacature Media uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.5 Eventuele afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn
slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

1.6 Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. VNU Vacature Media en Opdrachtgever zullen in dat geval in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige en/of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht zullen nemen.

2 PRIORITEIT

2.1 Op iedere aanbieding en offerte van VNU Vacature Media, iedere opdracht van Opdrachtgever en iedere Opdrachtbevestiging, iedere Overeenkomst, alsook op de overige door VNU Vacature Media in dat kader verrichte werkzaamheden en diensten zijn tevens van toepassing:

(a) de voorwaarden zoals opgenomen in de desbetreffende Opdrachtbevestiging;

(b) de bepalingen en (aanlever-)condities zoals vermeld op de desbetreffende tariefkaarten, brochures/plusproposities en websites van VNU Vacature Media;
en, doch enkel en uitsluitend waar het Print Media betreft:

(c) de geldende Leveringsvoorwaarden voor de Grafische Industrie, voor zover betreffende de bepalingen met betrekking tot de ontvangst, behandeling en bewaring van de in het kader van een opdracht geleverde films en materialen, en;

(d) de geldende Algemene Voorwaarden voor Reclame en Reclamecontracten van de Stichting ROTA.
Deze voorwaarden maken integraal onderdeel uit van de Overeenkomst.

2.2 In geval van strijdigheid tussen de verschillende toepasselijke voorwaarden geldt, in afnemende volgorde van belangrijkheid, de volgende rangorde: (i) de specifieke voorwaarden die partijen voor een concrete Overeenkomst zijn overeengekomen, zoals genoemd in artikel (a), (ii) de onderhavige algemene voorwaarden en (iii) de overige in artikel 2.1 genoemde overige voorwaarden in afnemende volgorde van belangrijkheid.

3 DEFINITIES


3.1 De in deze algemene voorwaarden met een beginhoofdletter aangeduide begrippen hebben de volgende betekenis (in enkelvoud en meervoud):

(a) Advertentieruimte: de ruimte die voor plaatsing van e?e?n of meerdere Advertenties dient te worden ingeruimd in de Media. Advertentieruimte kan worden uitgedrukt in aantallen pagina’s c.q. paginadelen, aantallen kolommen, aantallen millimeters, aantallen pixels en bytes, aantallen plaatsingen en aantallen Impressies.

(b) Advertenties: uitingen van welke aard dan ook waaronder, maar niet beperkt tot, bekendmakingen, aankondigingen, reclames, vacatureplaatsingen en/of bedrijfsprofielen, die in de Media worden opgenomen en al het ondersteunende materiaal. Onder 'Advertenties' worden tevens Plusproposities en Target Mailings verstaan. Onder ‘plaatsing van Advertenties’ wordt dan ook mede verstaan het uitvoeren van een Pluspropositie of een Target Mailing.

(c) Credit: een door Opdrachtgever aangeschaft tegoed waarmee bepaalde diensten kunnen worden afgenomen.

(d) CV Database Toegang: het door VNU Vacature Media aan Opdrachtgever door middel van een of meerdere inlogaccount(s) en op basis van een daartoe gesloten Overeenkomst te verstrekken recht van inzage in c.q. toegang tot haar besloten database met daarin CV’s van werkzoekenden.

(e) CV Service: de door VNU Vacature Media te leveren service waarbij door VNU Vacature Media op basis van een in overleg met Opdrachtgever vastgesteld profiel een selectie van kandidaten wordt gemaakt uit een of meer CV databases.

(f) Groepsmaatschappij: een groepsmaatschappij in de zin van artikel 2:24b Burgerlijk Wetboek.

(g) Impressies: in geval van online Advertenties: (i) het aantal keren dat de Advertentie online bij de bezoeker van de website in beeld komt; en (ii) in geval van e-mailnieuwsbrieven, het aantal e- mailadressen waarnaar de e-mailnieuwsbrief verzonden wordt. E?e?n (1) Impressie wordt gezien als e?e?n (1) plaatsing.

(h) Media: door VNU Vacature Media uitgegeven media. Er kunnen twee soorten Media worden onderscheiden, te weten Print Media en Online Media.

(i) Online Media: door VNU Vacature Media op of via haar Website uitgegeven elektronische media, waaronder begrepen maar niet beperkt tot e-mailnieuwsbrieven.

(j) Opdrachtbevestiging: de door VNU Vacature Media aan Opdrachtgever per brief of per e-mail verstrekte bevestiging van een opdracht van Opdrachtgever.

(k) Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die een opdracht verstrekt aan VNU Vacature Media. De term ‘Opdrachtgever’ omvat tevens degene die direct of indirect namens voornoemde natuurlijke of rechtspersoon optreedt.

(l) Overeenkomst: heeft de betekenis daaraan gegeven in artikel 1.1. van deze algemene voorwaarden.

(m) Pluspropositie: producten en/of reclames van welke aard dan ook, die in, bij of aan een van de Print Media worden gevoegd en/of gehecht.

(n) Print Media: door VNU Vacature Media uitgegeven stoffelijke media, waaronder begrepen maar niet beperkt tot papieren media.

(o) Soort: het soort Advertentie waarvan inhoudelijk sprake is. Er worden twee Soorten Advertenties onderscheiden, namelijk recruitment-Advertenties (op werving van personeel gerichte Advertenties) en display-Advertenties (niet op werving van personeel gerichte Advertenties).

(p) Target Mailing: de per e-mail aan een geselecteerde groep werkzoekenden verstuurde mailing bijvoorbeeld om een vacature onder de aandacht te brengen.

(q) Website: het geheel van webpagina's, software en databases, waaronder de CV database en de vacaturedatabase van VNU Vacature Media waarop of via welke de Online Media worden gepubliceerd.

4 TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

4.1 Alle door VNU Vacature Media gedane offertes en aanbiedingen zijn vrijblijvend. VNU Vacature Media behoudt zich het recht voor een opdracht van Opdrachtgever zonder opgave van redenen te weigeren. Overeenkomsten komen eerst tot stand door verzending van een Opdrachtbevestiging door VNU Vacature Media of door de feitelijke uitvoering door VNU Vacature Media van een opdracht van Opdrachtgever.

4.2 Alle door VNU Vacature Media in offertes en aanbiedingen opgenomen informatie met betrekking tot haar producten en diensten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot prijzen, aantallen, gewichten, omvang, kwaliteit, is naar beste weten verstrekt en dus niet bindend. De in een Opdrachtbevestiging genoemde informatie is leidend.

4.3 Overeenkomsten voor meerdere plaatsingen in Print Media kunnen slechts worden aangegaan voor Advertenties van dezelfde Soort.

4.4 Indien Opdrachtgever direct of indirect namens een adverteerder optreedt, staat Opdrachtgever in voor de nakoming van de bepalingen van de Overeenkomst door deze adverteerder.

5 DUUR VAN DE OVEREENKOMST

5.1 De datum waarop de Overeenkomst ingaat is de datum opgenomen in de Opdrachtbevestiging, of, bij gebreke daarvan, de datum waarop door VNU Vacature Media voor het eerst feitelijke uitvoering is gegeven aan de opdracht van Opdrachtgever.

5.2 De Overeenkomst eindigt door het verstrijken van de overeengekomen looptijd. Indien partijen geen looptijd zijn overeengekomen, wordt de Overeenkomst geacht te zijn gesloten voor de duur van twaalf (12) maanden en eindigt deze door het verstrijken van deze termijn, tenzij (i) de door VNU Vacature Media te verrichten werkzaamheden naar omvang e?n tijd voldoende vaststaan, in welk geval de Overeenkomst eindigt door voltooiing van die werkzaamheden of (ii) de Overeenkomst is gebaseerd op een systeem van Credits, in welk geval de Overeenkomst eindigt als alle Credits uit een Overeenkomst zijn verbruikt of door afloop van de gebruikstermijn zijn vervallen.

5.3 Bepalingen van deze algemene voorwaarden die naar hun aard bestemd zijn ook na afloop van een Overeenkomst voort te duren, blijven ook na afloop van kracht tussen partijen.

6 VERPLICHTINGEN PARTIJEN

6.1 Opdrachtgever zal VNU Vacature Media steeds tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijke medewerking verlenen en alle nuttige en noodzakelijke gegevens of inlichtingen verschaffen, waaronder tijdige, volledige en juiste aanlevering van de Advertentie(s), bedrijfsgegevens en bankgegevens. Opdrachtgever neemt daarbij de door VNU Vacature Media gegeven aanwijzingen en gestelde richtlijnen in acht. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door hem opgegeven gegevens of inlichtingen.

6.2 Opdrachtgever zorgt voor de tijdige, volledige en juiste aanlevering van de relevante plaatsingsgegevens, indien die niet (volledig) zijn vermeld in de Overeenkomst. Opdrachtgever geeft de plaatsingsgegevens uiterlijk voor de reserveringsdeadline van de betreffende Media aan VNU Vacature Media door.

6.3 Indien Opdrachtgever de Advertentie(s) niet plaatsingsgereed aanlevert, is VNU Vacature Media gerechtigd naar eigen keuze (i) zelf de Advertentie(s) aan te passen en plaatsingsgereed te maken, waarbij de door VNU Vacature Media gemaakte kosten voor rekening van Opdrachtgever zijn, of (ii) de Advertentie(s) terug te zenden aan Opdrachtgever, teneinde Opdrachtgever de mogelijkheid te bieden om zelf het advertentiemateriaal aan te passen. Opdrachtgever kan VNU Vacature Media niet houden aan een tijdige plaatsing indien de Advertentie(s) niet plaatsingsgereed is aangeleverd. VNU Vacature Media zal zich hiertoe wel inspannen.

6.4 Indien Opdrachtgever de Advertentie(s) of de plaatsingsgegevens niet tijdig aanlevert, is VNU Vacature Media gerechtigd verdere plaatsing te weigeren, maar niettemin het tarief in rekening te brengen dat op grond van de Overeenkomst verschuldigd is.

6.5 VNU Vacature Media streeft bij Print Media naar een zo goed mogelijke weergave van de ingezonden Advertentie(s), maar garandeert geen exacte reproductie. Opdrachtgever moet bij Print Media onder andere rekening houden met de mogelijkheid van kleurafwijkingen. VNU Vacature Media aanvaardt in dit kader uitdrukkelijk geen aansprakelijkheid.

6.6 Waar de dienst van VNU Vacature Media eruit bestaat om Opdrachtgever in staat te stellen om zelf een Advertentie te plaatsen in een van de Online Media, dan is Opdrachtgever zelf verantwoordelijk voor het juist invoeren, en regelmatig actualiseren en controleren van de Advertentie.

6.7 Bij Online Media streeft VNU Vacature Media er naar dat de Website beschikbaar is voor (bevoegde) bezoekers. VNU Vacature Media garandeert niet dat de Website te allen tijde, ononderbroken of volledig beschikbaar zal zijn. VNU Vacature Media behoudt zich het recht voor om (i) de Website onaangekondigd te blokkeren of deze buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering daarvan en (ii) onaangekondigd onderdelen van de Website aan te passen, uit te breiden, te schrappen of anderszins te wijzigen. VNU Vacature Media is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van de Website, ongeacht de oorzaak daarvan. VNU Vacature Media garandeert niet dat de Website vrij is van fouten, gebreken of computervirussen, Trojaanse paarden, wormen, tijdbommen of andere software die bedoeld is om een computersysteem (negatief) te bei?nvloeden.

6.8 Het risico van misverstanden ten aanzien van de inhoud en uitvoering van de Overeenkomst rust bij Opdrachtgever, indien dergelijke misverstanden hun oorzaak vinden in door VNU Vacature Media niet, niet juist, niet tijdig of onvolledig ontvangen opdrachten, Advertenties, (plaatsings-)gegevens of andersoortige mededelingen van of namens Opdrachtgever.

7 UITBREIDING

7.1 Indien Opdrachtgever op enig moment gedurende de looptijd van de Overeenkomst deze wenst uit te breiden, kan Opdrachtgever VNU Vacature Media daartoe schriftelijk of telefonisch verzoeken. Voor zover VNU Vacature Media instemt met de uitbreiding, stuurt zij Opdrachtgever een aangepaste Opdrachtbevestiging.

7.2 Het tarief dat op de in het voorgaand lid bedoelde uitbreiding van toepassing is, is het door VNU Vacature Media op het moment van totstandkoming van de uitbreiding van de Overeenkomst gehanteerde tarief en - waar het Print Media betreft - aan de hand van de dan geldende staffel. Op de oorspronkelijke hoeveelheid Advertentieruimte blijft echter wel het oorspronkelijke tarief van toepassing.

8 ADVERTENTIE

8.1 VNU Vacature Media is niet verantwoordelijk voor de inhoud van Advertenties. Voor iedere Advertentie staat Opdrachtgever er voor in dat deze niet onrechtmatig of schadelijk is jegens derden of VNU Vacature Media. In het bijzonder garandeert Opdrachtgever dat iedere Advertentie (i) voldoet aan alle toepasselijke wet- en regelgeving en algemeen binnen de bedrijfstak aanvaarde normen en gedragscodes, (ii) juist, volledig en actueel is, (iii) indien het een recruitment-Advertentie is,
daadwerkelijk een bestaande, concrete en op het moment van plaatsing openstaande vacature betreft, (iv) geen (seksueel) intimiderende, beledigende, discriminerende, hinderlijke of anderszins controversie?le boodschappen bevat en niet anderszins in strijd is met goede zeden, smaak of openbare orde, (v) geen computervirussen, Trojaanse paarden, wormen, tijdbommen of andere software bevat die is bedoeld om een computersysteem (negatief) te bei?nvloeden bevat en (vi) geen inbreuk maakt op de (intellectuele eigendoms-) rechten van VNU Vacature Media of derden en niet anderszins onrechtmatig of schadelijk is jegens VNU Vacature Media of derden.

8.2 Het is Opdrachtgever enkel toegestaan om via cookies, scripts of op andere wijze de volgende anonieme metadata te verzamelen: (i) clicks, (ii) hoe vaak de Advertentie is bekeken (views), (iii) gebruikte schermresolutie, (iv) gebruikte browser, (v) gebruikt besturingssysteem en (vi) welk deel van de Advertentie is bekeken. Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk niet toegestaan om via cookies, scripts of op welke andere wijze dan ook andere informatie te verzamelen waaronder, maar niet beperkt tot, informatie ten behoeve van retargeting, audience targeting en behavioral targeting, informatie over het gedrag van gebruikers op de Websites van VNU Vacature Media en haar dochterondernemingen, en niet publieke gegevens zoals IP- adressen.

8.3 Opdrachtgever zal VNU Vacature Media volledig vrijwaren tegen alle mogelijke aanspraken van derden uit hoofde van niet-naleving van het bepaalde in dit artikel 8 door Opdrachtgever. Opdrachtgever zal VNU Vacature Media verder alle schade, boetes en kosten volledig vergoeden die VNU Vacature Media in verband daarmee ondervindt.

8.4 VNU Vacature Media behoudt zich te allen tijde het recht voor om plaatsing van Advertenties te weigeren of de inhoud of vormgeving van een reeds geplaatste Advertentie naar eigen goeddunken te wijzigen of verwijderen, zonder dat dit op enige wijze kan leiden tot enig recht van Opdrachtgever op schadevergoeding. De reden hiervoor kan bijvoorbeeld zijn dat Advertenties strijdig zijn met deze algemene voorwaarden of de in Nederland geldende wet- en regelgeving, of dat er sprake is van technische bezwaren, afkeuring van de inhoud, aard, strekking of vorm der opgegeven Advertenties.

8.5 In geval VNU Vacature Media een Advertentie op voornoemde gronden weigert of verwijdert, is zij gerechtigd Opdrachtgever de door VNU Vacature Media gemaakte kosten en gederfde inkomsten in rekening te brengen.

8.6 Opdrachtgever staat er voor in dat de door hem aangeleverde Plusproposities geen schade veroorzaken aan de desbetreffende Print Media. Opdrachtgever vrijwaart VNU Vacature Media voor dergelijke schade.

8.7 Om het bereik van op de Website geplaatste Advertenties voor zover die betrekking hebben op vacatures, te maximaliseren, kan VNU Vacature Media deze Advertenties doorplaatsen naar websites van derden binnen haar partnernetwerk. VNU Vacature Media kan te allen tijde en naar eigen inzicht de omvang en samenstelling van dit partnernetwerk wijzigen. Advertenties geplaatst op de Website kunnen verder vindbaar zijn in zoekmachines en “verticals”. Het is niet mogelijk Advertenties hiervan uit te sluiten.

9 REIKWIJDTE RECHT TOT INZAGE EN/OF TOEGANG TOT CV DATABASE EN VACATUREDATABASE

9.1 Opdrachtgever erkent dat VNU Vacature Media producent is van de door haar middels de Online Media gee?xploiteerde CV en vacaturedatabase in de zin van de Databankenwet en auteursrechthebbende is van de CV en vacaturedatabase.

9.2 Opdrachtgever mag de CV en vacaturedatabase slechts gebruiken binnen de eigen onderneming met het doel om nieuwe werknemers rechtstreeks (i) voor haar eigen onderneming dan wel, doch enkel indien en voor zover de onderneming van Opdrachtgever werving en selectie ten behoeve van derden tot doelstelling heeft, (ii) voor de onderneming van haar opdrachtgever(s) te werven en selecteren, zulks enkel voor zover dit is toegestaan op grond van de Databankenwet en overige van toepassing zijnde wettelijke regels. Onder werving en selectie ten behoeve van derden wordt in dit verband uitdrukkelijk niet verstaan het enkel op al dan niet geautomatiseerde wijze doorzoeken van CV databases ten behoeve van derden.

9.3 Opdrachtgever mag databestanden uit de CV en/of vacaturedatabase of delen daarvan niet openbaar maken en deze niet kopie?ren of anderszins verveelvoudigen, wijzigen of aan derden op enige wijze ter beschikking stellen, downloaden en in een eigen database opslaan of op een eigen computersysteem bewaren, behoudens voor zover hij hiertoe voorafgaande schriftelijke toestemming heeft verkregen van VNU Vacature Media.

9.4 Opdrachtgever mag databestanden uit de CV database, of delen daarvan, slechts gebruiken met het oog op het vervullen van een concrete, passende en op het moment van het gebruik van de CV database openstaande vacature en alleen voor zover de databestanden uit de CV database, of delen daarvan, redelijkerwijs aansluiten op deze concrete vacature.

9.5 Een inlogaccount tot de CV database staat e?e?n enkele unieke gebruiker toe om toegang te verkrijgen tot de CV database. Het is Opdrachtgever dan ook niet toegestaan om meerdere gebruikers met e?e?n en dezelfde inlogaccount toegang te laten verkrijgen tot de CV database.

9.6 VNU Vacature Media hanteert vaste limieten op de hoeveelheid databestanden uit de CV en vacaturedatabase, of delen daarvan, die Opdrachtgever mag gebruiken. Opdrachtgever mag per dag per inlogaccount maximaal 225 (tweehonderdvijfentwintig) bestanden uit de CV en vacaturedatabase (of delen daarvan) gebruiken, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

9.7 Het is Opdrachtgever niet toegestaan om op oneigenlijke wijze gebruik te maken van de diensten van VNU Vacature Media. Dit houdt onder meer in dat het Opdrachtgever niet is toegestaan soft- en/of hardware matige tools en oplossingen (in eigen beheer of beschikbaar gesteld door derden) te gebruiken om de vacaturedatabase en/of CV database op enigerlei wijze te spideren, scrapen, doorzoeken of op andere oneigenlijke wijze te benaderen.

9.8 Het is Opdrachtgever niet toegestaan om CV’s te plaatsen op de Website.

9.9 Opdrachtgever dient zorgvuldig om te gaan met de door VNU Vacature Media verstrekte inloggegevens. De door VNU Vacature Media verstrekte inloggegevens zijn Opdrachtgever-gebonden en niet overdraagbaar. Inlogaccounts mogen enkel binnen de eigen organisatie van Opdrachtgever gebruikt worden. Het is Opdrachtgever dan ook niet toegestaan derden gebruik te laten maken van zijn inloggegevens voor welk doel dan ook. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het tijdig wijzigen van zijn inloggegevens, om eventueel misbruik van zijn inloggegevens binnen en/of buiten de eigen organisatie van Opdrachtgever te
voorkomen.

9.10 Indien Opdrachtgever in strijd handelt met het in dit artikel bepaalde, behoudt VNU Vacature Media zich het recht voor om in te grijpen, bijvoorbeeld door in een dergelijk geval de account(s) van Opdrachtgever en de toegang van Opdrachtgever tot de CV en/of vacaturedatabase met onmiddellijke ingang en zonder nadere waarschuwing te blokkeren. In dat geval is VNU Vacature Media geen schadevergoeding of restitutie van het betaalde verschuldigd aan Opdrachtgever. Bedragen die VNU Vacature Media heeft gefactureerd of nog heeft te factureren in verband met de Overeenkomst, blijven in dat geval onverminderd verschuldigd en worden direct opeisbaar.


10 (INTELLECTUELE) EIGENDOM

10.1 Alle (intellectuele eigendoms-) rechten, waaronder maar niet beperkt tot auteursrecht en databankrechten, op de Media, de Website, de CV en vacaturedatabase en alle andere door VNU Vacature Media ter beschikking gestelde software, bestanden (inclusief adressenbestanden), materialen (inclusief software) en informatie, berusten uitsluitend bij VNU Vacature Media of haar licentiegevers. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten voor het doel en de duur van de Overeenkomst die bij deze algemene voorwaarden en wettelijke bepalingen van dwingend recht worden toegekend. Ieder ander of verdergaand recht van Opdrachtgever is uitgesloten.

10.2 Indien en voor zover de dienst van VNU Vacature Media eruit bestaat om Opdrachtgever door gebruik van de software van VNU Vacature Media of haar licentiegevers in staat te stellen om zelf een Advertentie te plaatsen in de Online Media, dan verleent VNU Vacature Media aan Opdrachtgever het niet-exclusieve, niet- overdraagbare recht om deze software uitsluitend overeenkomstig deze algemene voorwaarden te gebruiken voor zover noodzakelijk om de Advertentie te plaatsen, te wijzigen of te verwijderen.

10.3 Door het plaatsen op de Website of anderszins beschikbaar stellen aan VNU Vacature Media van Advertenties, plaatsingsgegevens, teksten, beelden, geluiden, (data)bestanden, software of andere informatie of materialen, verleent Opdrachtgever aan VNU Vacature Media een wereldwijde, eeuwigdurende, overdraagbare, niet-exclusieve, royaltyvrije toestemming tot het gebruik van deze informatie en materialen, waaronder maar niet beperkt tot het publiceren, aanpassen, reproduceren of anderszins exploiteren van deze informatie in de Media of op de Website. Opdrachtgever garandeert dat hij bevoegd is om deze toestemming te verlenen. VNU Vacature Media zal niet gehouden zijn de betreffende informatie en materialen geheim te houden.


11 CV SERVICE

11.1 Door aanvaarding van een CV Service opdracht verplicht VNU Vacature Media zich gedurende een vooraf overeengekomen periode dan wel, indien geen periode is overeengekomen, gedurende twee (2) weken, in te spannen om kandidaten voor Opdrachtgever te vinden en te benaderen die voldoen aan het in overleg met Opdrachtgever vastgestelde profiel. Na genoemde periode zal VNU Vacature Media een overzicht aan Opdrachtgever verstrekken van geschikte kandidaten inclusief de bijbehorende CV’s. Opdrachtgever is vervolgens zelf verantwoordelijk voor het adequaat opvolgen van de contacten, de verdere werving en selectie en de uiteindelijke keuze van een kandidaat.

11.2 VNU Vacature Media voert een CV Service opdracht naar beste vermogen en inzicht uit maar geeft geen garanties op het aantal kandidaten dat gevonden zal worden, noch op de geschiktheid van de kandidaten of enig ander resultaat. VNU Vacature Media gaat er vanuit dat de informatie die de kandidaten hebben verstrekt juist is. VNU Vacature Media sluit elke aansprakelijkheid uit voor de gevolgen van het onjuist verstrekken van inlichtingen door kandidaten alsmede voor (de gevolgen van) het doen of nalaten van kandidaten die bij Opdrachtgever in dienst zijn getreden naar aanleiding van een CV Service opdracht.

12 TARIEVEN & CREDITS

12.1 Voor iedere Overeenkomst en de daarin overeengekomen Advertentieruimte gelden telkens de tarieven die door VNU Vacature Media op het moment van totstandkoming van de Overeenkomst worden gehanteerd. Het concrete tarief is mede afhankelijk van de soort Media, de Soort Advertentie, het al dan niet beschikken over CV Database Toegang en voor Print Media van de toepasselijke staffel.

12.2 Voor wat betreft Print Media zijn alleen de door VNU Vacature Media gehanteerde staffels van toepassing. Indien sprake is van een staffel per formaat, geldt dat verschillende formaten niet kunnen worden opgeteld om zo uit te komen bij de voordeligere staffel van een groot formaat.

12.3 Tarieven en staffels gelden uitsluitend voor advertentiemateriaal van Opdrachtgever. Het is Opdrachtgever niet toegestaan om derden te laten profiteren van de voor Opdrachtgever geldende tarieven en staffels door advertentiemateriaal van Opdrachtgever te combineren met advertentiemateriaal van derden. Derde in de zin van dit artikel is iedere andere natuurlijke- en rechtspersoon dan Opdrachtgever. Op verzoek van Opdrachtgever kan VNU Vacature Media afwijkingen van deze bepaling toestaan. VNU Vacature Media zal in ieder geval toestaan dat Opdrachtgever advertentiemateriaal van derden voor de toepassing van de tarieven en staffels combineert met advertentiemateriaal van Opdrachtgever indien de derde een Groepsmaatschappij is van Opdrachtgever.

12.4 Het staat VNU Vacature Media vrij met Opdrachtgever afwijkende tarief- en staffelafspraken te maken waaronder tarief- en staffelafspraken gebaseerd op een verwacht volume. Afwijkende tarief- en staffelafspraken kunnen enkel schriftelijk worden overeengekomen en zijn maximaal twaalf (12) maanden geldig tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Indien Opdrachtgever het volume waarop dergelijke afwijkende afspraken zijn gebaseerd niet realiseert binnen de daarvoor gestelde termijn of andere voorwaarden voor de afwijkende tarief- en staffelafspraken anderszins niet nakomt, is VNU Vacature Media gerechtigd om op basis van nacalculatie alsnog de standaard tarieven en staffels conform haar dan geldende tariefkaart(en) in rekening te brengen.

12.5 VNU Vacature Media behoudt zich het recht voor de tarieven en de daarmee verband houdende gegevens op een tariefkaart te herzien. Indien een dergelijke tariefherziening ook geldt voor de reeds verstrekte opdrachten voor zover deze nog niet geplaatst of bevestigd zijn, heeft Opdrachtgever het recht het nog niet geplaatste of bevestigde deel van de opdracht zonder bijbetaling te annuleren.

12.6 Alle tarieven zijn in euro en dienen te worden vermeerderd met BTW, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

12.7 Het staat VNU Vacature Media vrij om een systeem van Credits te hanteren. Eenmaal aangeschafte Credits kunnen niet meer worden ingewisseld voor geld. Credits zijn Opdrachtgever gebonden en niet overdraagbaar. Credits mogen enkel worden aangewend voor het overeengekomen doel en binnen de overeengekomen termijn. Credits zijn geldig tot de in de
Opdrachtbevestiging vastgelegde uiterlijke gebruiksdatum. Indien geen uiterlijke gebruiksdatum is vastgelegd of anderszins is overeengekomen, geldt een gebruikstermijn van e?e?n (1) jaar na aanschaf van de Credits. Na afloop van deze gebruikstermijn komen eventueel resterende Credits automatisch te vervallen waardoor deze niet meer bruikbaar zijn voor de afname van Diensten.

12.8 Voor zover Credits zien op het plaatsen van Advertenties aangaande vacatures, geldt dat Credits enkel mogen worden aangewend voor het plaatsen van eigen vacatures. Per Credit mag enkel e?e?n vacature geplaatst worden. Een geplaatste vacature blijft zestig (60) dagen zichtbaar op de Website. Indien de plaatsing van een vacature voor afloop van de overeengekomen duur wordt bee?indigd door Opdrachtgever, bijvoorbeeld wanneer een vacature inmiddels is vervuld, vervalt daarmee automatisch de desbetreffende Credit, waaronder mede wordt begrepen het recht op plaatsing van een (eventueel andere) vacature en/of herplaatsing van een reeds eerder geplaatste vacature voor de resterende periode van de overeengekomen duur.

12.9 Het staat VNU Vacature Media vrij om bij Online Media te werken op basis van 'cost per click'. Het aantal clicks wordt gemeten door het basissysteem van VNU Vacature Media. De meetgegevens van VNU Vacature Media worden als leidend beschouwd. Opdrachtgever is in voorkomend geval verplicht van te voren een nader overeen te komen bedrag bij VNU Vacature Media in depot te storten.

12.10 VNU Vacature Media hanteert een onderscheid tussen voorkeurswensen ten aanzien van plaatsingen en concrete, expliciete afspraken ten aanzien van plaatsingen. Voor voorkeurswensen brengt VNU Vacature Media geen extra vergoeding in rekening. Voorkeurswensen van Opdrachtgever ten aanzien van plaatsingen zullen daarom nimmer gelden als voorwaarde voor de Overeenkomst als zodanig. VNU Vacature Media zal zich inspannen zoveel mogelijk rekening houden met voorkeurswensen, maar kan daartoe niet worden gehouden.

12.11 Tenzij uitdrukkelijk anders vermeldt zijn de op de tariefkaart van de Print Media vermelde oplages geen garantieoplages. Indien een garantieoplage is vermeld, geldt die garantie voor het aangegeven jaar met betrekking tot de betaalde oplage (HOI-rapportage, categorie A). Indien uit de jaarrapportage blijkt, dat de betaalde jaaroplage lager is dan de garantieoplage, dan geldt een restitutiepercentage van 75% van het procentuele verschil tussen de betaalde jaaroplage en de garantieoplage.

13 FACTURATIE & BETALING

13.1 VNU Vacature Media factureert bij aanvang van de Overeenkomst het verschuldigde bedrag in zijn geheel, tenzij anders overeengekomen. VNU Vacature Media kan facturen zowel per gewone post als elektronisch, waaronder per e-mail, verzenden. Opdrachtgever gaat akkoord met elektronische facturatie door VNU Vacature Media.
13.2 Opdrachtgever is gehouden facturen binnen dertig (30) dagen na de factuurdatum te betalen tenzij anders overeengekomen. Opdrachtgever is niet gerechtigd enige korting of inhouding toe te passen. Het recht van verrekening en opschorting door Opdrachtgever is uitgesloten.

13.3 Het staat VNU Vacature Media vrij met Opdrachtgever afwijkende betalingsafspraken te maken waaronder betaling in termijnen. Afwijkende betalingsafspraken kunnen enkel schriftelijk worden overeengekomen.

13.4 Indien Opdrachtgever voor de betaling een machtiging tot automatische incasso heeft afgegeven, is zij verplicht voldoende banksaldo aan te houden om uitvoering van de incasso mogelijk te maken. Indien bij de uitvoering blijkt dat automatische incasso om welke reden dan ook niet mogelijk is, is het door Opdrachtgever verschuldigde bedrag in zijn geheel onmiddellijk opeisbaar na constatering van de onmogelijkheid om tot automatische incasso over te gaan.

13.5 VNU Vacature Media is gerechtigd vooruitbetaling van vergoedingen te vragen of garanties ten aanzien van betalingen, indien daar naar het oordeel van VNU Vacature Media aanleiding toe bestaat of dreigt te ontstaan. VNU Vacature Media is gerechtigd haar dienstverlening op te schorten totdat aan de verzochte vooruitbetaling of garantie is voldaan.

13.6 Bij overschrijding van de betalingstermijn is Opdrachtgever van rechtswege zonder ingebrekestelling in verzuim. Onverminderd haar overige rechten is VNU Vacature Media vanaf dat moment gerechtigd de geldende wettelijke rente op grond van artikel 6:119a BW in rekening te brengen en haar dienstverlening op te schorten. Indien betaling in termijnen is overeengekomen worden bij niet-tijdige betaling van een termijn tevens alle nog niet opeisbare termijnen onmiddellijk opeisbaar. VNU Vacature Media is in dat geval gerechtigd de uitvoering van haar dienstverlening op te schorten totdat alle termijn(en) zijn voldaan. Indien VNU Vacature Media besluit incassomaatregelen te nemen, komen de
daarmee gemoeide kosten, zowel buitengerechtelijk als gerechtelijk, voor rekening van Opdrachtgever. De kosten bedragen minimaal 15% van het verschuldigde bedrag.

13.7 Aan de hervatting van de dienstverlening na opschorting kan VNU Vacature Media financie?le en andere voorwaarden verbinden, waaronder de betaling van een vergoeding om de dienstverlening te heractiveren.

14 TUSSENTIJDSE BEE?INDIGING

14.1 Een partij heeft het recht de Overeenkomst schriftelijk zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden, indien de andere partij, ook na een schriftelijke aanmaning stellende een redelijke termijn voor zuivering van de tekortkoming, na verloop van die termijn tekort blijft schieten in de nakoming van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst.

14.2 Een partij heeft het recht de Overeenkomst schriftelijk zonder gerechtelijke tussenkomst op te zeggen, indien de andere partij in staat van faillissement geraakt, surseance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt. De toepasselijkheid van artikel 7:408 leden 1 en 2 BW is uitdrukkelijk uitgesloten.

14.3 VNU Vacature Media heeft het recht de Overeenkomst schriftelijk zonder gerechtelijke tussenkomst op te zeggen, indien zij de Media waarop de Overeenkomst betrekking heeft stopt.

14.4 Bij geen van de voornoemde bee?indigingsmogelijkheden is VNU Vacature Media enige schadevergoeding of restitutie van het betaalde verschuldigd aan Opdrachtgever.

14.5 Annulering door Opdrachtgever van enige opdracht of reservering is niet mogelijk tenzij partijen uitdrukkelijk de mogelijkheid tot annulering en een termijn daarvoor zijn overeengekomen. Annulering is in dat geval enkel mogelijk binnen de overeengekomen termijn. In geval van tijdige annulering door Opdrachtgever heeft VNU Vacature Media de keuze om Opdrachtgever de reeds betaalde vergoeding terug te geven, dan wel om de vergoeding in Credits uit te keren.

15 OVERMACHT

15.1 In geval VNU Vacature Media door overmacht verhinderd is de Overeenkomst uit te voeren, heeft VNU Vacature Media het recht om de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten voor de duur van de verhindering, dan wel de Overeenkomst voor zover betrekking hebbende op de uitvoering van de desbetreffende Advertentie op te zeggen, zonder tot enige schadevergoeding jegens Opdrachtgever te zijn gehouden. In deze gevallen is VNU Vacature Media verplicht Opdrachtgever zo spoedig mogelijk van de verhindering in kennis te stellen en zich uit te spreken ten aanzien van de hiervoor vermelde keuze.

15.2 Onder overmacht wordt mede verstaan tekortkomingen van door VNU Vacature Media ingeschakelde derden, en ingeval van Online Media, onderbrekingen of storingen in de stroom- en/of telecommunicatievoorzieningen.

15.3 Indien de periode van overmacht op grond van artikel 15.1 langer duurt dan twee (2) maanden, is Opdrachtgever gerechtigd de Overeenkomst op te zeggen. VNU Vacature Media heeft vervolgens de keuze om Opdrachtgever voor zover relevant reeds betaalde vergoedingen terug te geven, dan wel om de vergoeding in Credits uit te keren.

16 AANSPRAKELIJKHEID EN KLACHTEN

16.1 De aansprakelijkheid van VNU Vacature Media uit hoofde van toerekenbare tekortkoming of onrechtmatige daad, is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag dat Opdrachtgever onder de desbetreffende Overeenkomst heeft betaald aan VNU Vacature Media.

16.2 VNU Vacature Media is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en schade door verlies van gegevens. Iedere andere of verdergaande aansprakelijkheid dan vermeld in deze algemene voorwaarden is uitdrukkelijk uitgesloten.

16.3 Eventuele klachten ten aanzien van de plaatsing van Advertenties in de Media dienen binnen dertig (30) dagen na publicatie van de Advertentie schriftelijk aan VNU Vacature Media ter kennis te zijn gebracht. Klachten die na deze termijn worden ingediend, worden niet in behandeling genomen.

16.4 Indien een Advertentie niet conform de afspraken uit de Overeenkomst is geplaatst en/of zichtbaar is, kan Opdrachtgever – naar keuze van VNU Vacature Media – slechts aanspraak maken op herplaatsing van de Advertentie, vermindering van de prijs of uitkering van de vergoeding in Credits, voor zover (i) de Advertentie redelijkerwijs geacht moet worden niet aan zijn doel te beantwoorden en (ii) niet uit de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden blijkt dat de schade voor risico is van Opdrachtgever.

17 VERTROUWELIJKHEID

17.1 Opdrachtgever zal alle informatie die zij in het kader van deze Overeenkomst van VNU Vacature Media verkrijgt, op welke wijze dan ook, alsmede de Overeenkomst zelf, zowel tijdens als na bee?indiging van deze Overeenkomst strikt vertrouwelijk behandelen, niet aan derden kenbaar maken en slechts ter beschikking stellen aan zijn medewerkers en/of door haar ingeschakelde derden, indien en voor zover dat nodig is voor de uitvoering van de Overeenkomst. Deze geheimhoudingsplicht geldt niet indien Opdrachtgever tot openbaarmaking krachtens de wet of een bindende uitspraak van de rechter verplicht is of indien de informatie, zonder dat dit veroorzaakt is doordat de onderhavige geheimhoudingsplicht is geschonden, van algemene bekendheid is.

18 PRIVACY

18.1 Opdrachtgever dient zorgvuldig om te gaan met de (persoons-) gegevens van derden, waaronder de gegevens van kandidaten die als resultaat van de CV Service aan Opdrachtgever zijn verstrekt dan wel die middels de CV database aan Opdrachtgever ter inzage zijn gegeven. Opdrachtgever mag de gegevens uitsluitend gebruiken om relevante, potentie?le kandidaten te benaderen voor het vervullen van een concrete, bestaande en passende vacature. Iedere andere of verdergaande verwerking is niet toegestaan. Opdrachtgever zal de gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk voor het hiervoor beschreven doel. Wanneer een kandidaat direct of indirect bezwaar maakt tegen het gebruik van zijn gegevens door Opdrachtgever, zal Opdrachtgever dat gebruik onmiddellijk staken en de gegevens vernietigen. VNU Vacature Media garandeert niet dat de hierboven bedoelde informatie actueel, juist, compleet of accuraat is. VNU Vacature Media aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ter. VNU Vacature Media zal op geen enkele manier partij zijn bij een eventuele (arbeids- of uitzend)overeenkomst tussen of met Opdrachtgever en een kandidaat.

18.2 Behoudens voor zover expliciet toegestaan op grond van deze algemene voorwaarden, mag Opdrachtgever (persoons)gegevens van derden, waartoe Opdrachtgever door of in verband met de Overeenkomst toegang krijgt of die door of in verband met de Media openbaar zijn gemaakt, niet verwerken of anderszins gebruiken. Het is Opdrachtgever in het bijzonder niet toegestaan om deze (persoons)gegevens van derden (i) te gebruiken voor het overbrengen van (ongevraagde) communicatie en (ii) al dan niet methodisch of systematisch geordend, te verzamelen.

18.3 Opdrachtgever zal conform het bepaalde in artikel 11.7a Telecommunicatiewet op geen enkele wijze (i) toegang verkrijgen, of pogen te verkrijgen, tot gegevens die zijn opgeslagen in de randapparatuur van gebruikers van de Websites of (ii) gegevens opslaan, of pogen op te slaan, in de randapparatuur van de gebruikers van de Websites, zonder voorafgaand de vereiste toestemming voor de desbetreffende handeling te hebben verkregen.

18.4 Opdrachtgever staat ervoor in dat hij volledig in overeenstemming handelt met het bepaalde in dit artikel 18 en alle toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens en ongevraagde communicatie, waaronder in elk geval de Telecommunicatiewet en de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Opdrachtgever zal VNU Vacature Media volledig vrijwaren tegen alle mogelijke aanspraken van derden uit hoofde van niet-naleving door Opdrachtgever van het bepaalde in dit artikel 18 of van enig wet- of regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens en ongevraagde communicatie. Opdrachtgever zal VNU Vacature Media verder alle schade, boetes en kosten volledig vergoeden die VNU Vacature Media in verband daarmee ondervindt.

18.5 Bij overtreding van het in dit artikel bepaalde, is Opdrachtgever zonder aanmaning of een andere voorafgaande verklaring een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd van EUR 2.500,- (tweeduizend vijfhonderd Euro) per overtreding, waarbij het gebruik van e?e?n (persoons)gegeven een afzonderlijke overtreding oplevert. Deze boete komt VNU Vacature Media toe onverminderd alle andere rechten of vorderingen van VNU Vacature Media, daaronder mede begrepen het recht op nakoming en het recht op schadevergoeding naast de boete.

18.6 VNU Vacature Media verwerkt persoonsgegevens van (vertegenwoordigers van) Opdrachtgever. De gegevens worden gebruikt voor de uitvoering van de Overeenkomst en om de desbetreffende personen te informeren over gelijksoortige producten en diensten van VNU Vacature Media. Als de desbetreffende personen geen prijs stellen op deze informatie, kan dit schriftelijk of per e-mail worden doorgegeven aan: VNU Vacature Media B.V., t.a.v. Legal, Postbus 37040, 1030 AA Amsterdam.

19 BEVOEGDE RECHTER EN TOEPASSELIJK RECHT

19.1 Alle eventuele geschillen die uit de met VNU Vacature Media gesloten Overeenkomst voortvloeien zullen bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.
19.2 Op deze algemene voorwaarden, alsook op aanbiedingen, offertes, Opdrachten, Opdrachtbevestigingen en Overeenkomsten tussen VNU Vacature Media en Opdrachtgever, alsook op de overige door VNU Vacature Media in dat kader verrichte werkzaamheden en diensten is bij uitsluiting Nederlands recht van toepassing.

20 DIVERSEN

20.1 Deze algemene voorwaarden kunnen te allen tijde door VNU Vacature Media aangepast worden. VNU Vacature Media adviseert daarom de algemene voorwaarden regelmatig te bekijken op http://www.vnuvacaturemedia.nl.